Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile, Magger Yayımcılık Ticaret Limited Şirketi (“theMagger” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.themagger.com adresinde yer alan internet sitesi veya theMagger’ın kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platform (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirket’imize sağlanan ve kullanıcıların Platform’u kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla theMagger tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Siteyi ve Platformları üye veya ziyaretçi olarak kullandığınızda, sizden kayıt bilgilerinizi (Site veya Platformlara üye olurken paylaştığınız bilgileri), kullanım bilgilerinizi (Site’yi ve Platformları kullanırken oluşturduğunuz trafik bilgilerini ve ilgi alanlarınız gibi tercihlerinizi), cihaz bilgilerinizi (Site’yi ve Platformları hangi cihaz ve tarayıcı ile ziyaret ettiğinizi, IP adresinizi), üçüncü taraf hesaplarınızdaki bilgilerinizi (Facebook, Twitter, Google vb kişisel üçüncü taraf hesaplarınızdan theMagger ile kendi onayınızla paylaştığınız bilgileri), konum bilgilerinizi ve çerezlerinizi toplayabiliriz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Platform kapsamında sunulan hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvuru ve kayıt işlemleri; kullanıcı ve hesap tanımlamaları; kimlik doğrulama; optimizasyon ve teknik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi; kurumsal iletişim ve marka yönetimi; iş geliştirme; dijital veya diğer mecralarda reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yönetimi; üye ilişkilerinin yönetimi ile memnuniyet ve bağlılığın artırılmasına yönelik aktiviteler; Platform’da yayınlanan içeriklerin kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilmesi; kişiselleştirilmiş içerik akışları vb. fonksiyonların sunulması ve geliştirilmesi; Platform’da yayınlanan içerikler ile etkileşimlerin sağlanması; kullanıcıların tarafından oluşturulan içeriklerin yayınlanması, önerilmesi ve tanıtılması ile bilgi ve sistem güvenliğine ilişkin amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında; Şirket’imizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere ve hukuken bağlayıcı talepler doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket’imiz tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz, Platform’u kullanırken ve/veya Platform’da üyelik oluşturduğunuz sırada, internet sitesi kanalıyla elektronik ortamda elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması amacıyla sözleşmenin ifası ve theMagger ile paylaşmış olduğunuz içeriklerin yayınlanması kapsamında ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı veya bilgilerinizin silinmesiyle ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmak üzere Şirket’imize iletebilirsiniz:

 • E-posta Adresi: [email protected]
  (Eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirket’imizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir.)
 • Yazılı Başvurunun Gönderilebileceği Adres: Balmumcu Mahallesi, Mustafa İzzet Efendi Sokak, Nest Ortaköy Sitesi, D Blok, Daire 2, 34349 Ortaköy, Beşiktaş / İstanbul